U kunt een gift van maximaal € 2.000,- aanvragen voor uw cliënt. Hoe werkt dat?

SunZ kan helpen als u een cliënt heeft die:

 • in Zoetermeer verblijft,
 • door omstandigheden in ernstige financiële nood verkeert en
 • volgens u baat heeft bij tijdelijke financiële hulp op korte termijn.

Wij hebben speciale aandacht voor:

 • cliënten met een minimum inkomen en/of die al langere tijd op het sociaal minimum leven, bijvoorbeeld als gevolg van beslag op het inkomen,
 • kwetsbare groepen, ouderen, zieken en kinderen in een achterstandsituatie.

Voorwaarden

 • Er moet hulpverlening voor de cliënt zijn ingezet. Aanvragen kunnen alleen door die hulpverleners worden ingediend.
 • Er moet sprake zijn van urgentie.
 • Er moet door de gift een beter perspectief zijn op verbetering van de situatie van de cliënt.
 • Er worden geen giften achteraf verstrekt.
 • SunZ hanteert een maximumbedrag van € 2.000. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken.
 • Er worden door SunZ geen vaste periodieke uitkeringen verstrekt voor de kosten van levensonderhoud, huisvesting, vervoer etc. Een eenmalige bijdrage in de kosten van levensonderhoud kan alleen worden verstrekt indien de belanghebbende tijdelijk niet in staat is de dagelijkse levensbehoeften (boodschappen e.d.) te betalen. En dan nog éénmalig.
 • Een bijdrage van SunZ is altijd per cliënt éénmalig.
 • Verder worden geen bijdragen verstrekt in de kosten van familiebezoek, adoptie, studie in het buitenland, studie aan niet erkende onderwijsinstellingen, dan wel alternatieve medische behandelingen e.d..
 • Een bijdrage van SunZ wordt altijd in principe aan de hulpverlenende organisatie overgemaakt welke de aanvraag doet, Daarnaast kan SunZ direct rekeningen en facturen betalen als daar reden toe is.
 • De aanvraag dient altijd te worden ondertekend door de cliënt en de hulpverlener.
 • Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van een sociale rapportage. Deze rapportage moet weergegeven worden op briefpapier van de hulpverlenende organisatie.

Stappenplan

 1. Doe de
 2. Vul het volledig in. Stuur altijd relevante bewijsstukken als bijlagen mee met het aanvraagformulier.

De rapportage bevat in ieder geval:

 • een korte schets van de sociale omstandigheden van de cliënt,
 • een omschrijving van de probleemsituatie en hoe deze is ontstaan,
 • de stappen die u en uw cliënt hebben genomen om (een deel van) de problemen te voorkomen, te verbeteren of op te lossen (bijvoorbeeld een beroep op de wettelijke regelingen),
 • de problemen die zijn overgebleven en de gevolgen indien er geen oplossing is en
 • de concrete vraagstelling aan de SunZ uitgedrukt in geld en/of goederen.

Aangevraagd en dan?

 • SunZ bekijkt of er een beroep gedaan is of kan worden op wettelijke regelingen zoals de (Bijzondere) Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Lees op zoetermeerwijzer.nl meer over deze regelingen.
 • Houdt de aanvraag verband met schulden, dan onderzoeken we of een oplossing via schuldhulpverlening mogelijk is.
 • We proberen binnen een werkweek een beslissing te nemen; bij zeer urgente zaken binnen 24 uur.

Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met SunZ.

Voor cliënten met een schuld tot € 1.750,- (gezinnen tot € 2.500,-). Zij kunnen met uw ondersteuning  een renteloze lening aanvragen om hun openstaande nota's te betalen.

Dankzij een bijdrage van Fonds 1818 kan in sommige situaties tot € 4.000 worden geleend. Uiteraard wordt er gekeken naar de omstandigheden van de aanvrager en de aanwezigheid van voldoende afloscapaciteit. 

Het Sociaal Leenfonds helpt mensen in Zoetermeer om grotere schulden te voorkomen. Het leenfonds is een initiatief van de gemeente Zoetermeer en diverse maatschappelijke organisaties zoals Schuldhulpmaatje, Humanitas, MIM, Kwadraad, Palet Welzijn, JIP Zoetermeer en MEE. De financiële middelen komen uit het armoedebeleid van de gemeente Zoetermeer en daarnaast uit een donatie vanuit Fonds1818. Humanitas en Schuldhulpmaatje beoordelen de aanvraag; SunZ beheert het fonds en regelt de financiële afhandeling.

De aanvraag

 • Vul het volledig in.
 • Voeg de op het aanvraagformulier vermelde documenten toe als bijlage.
 • Zorg voor een complete aanvraag. Dit verkort de behandeltijd aanzienlijk.
 • Zorg voor inzicht in de afschriften van alle bankrekeningen van de cliënt van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag. SunZ kan bij de beoordeling vragen om de afschriften te overleggen.

Beoordeling

Humanitas Thuisadministratie en Stichting Schuldhulpmaatje beoordelen de aanvragen op vrijwillige basis. Zij zien snel of de lening problematische schulden kan voorkomen. De afloscapaciteit van de cliënt bepaalt de looptijd van de lening met een maximum van 36 maanden. De coördinatoren van Humanitas Thuisadministratie en de Stichting Schuldhulpmaatje hebben een zwaarwegende stem in de bepaling hiervan.

Na akkoord

Als de aangevraagde lening akkoord is, moeten u en uw cliënt alleen nog de kredietovereenkomst en een machtiging voor de automatische incasso invullen en ondertekenen. Daarna is de lening beschikbaar en betaalt SunZ de openstaande nota's. De kredietovereenkomst ontvangt u van SunZ.    

Begeleiding

Uw begeleiding voor en na de aanvraag is een essentieel onderdeel van de lening om te voorkomen dat cliënten  verder in de schulden raken. Zijn er problemen met het aflossen, dan rekenen wij erop dat u ervoor zorgt dat uw cliënt weer aan de betalingsverplichtingen gaat voldoen. U heeft inzicht in de administratie en zorgt ervoor dat de cliënt de lopende verplichtingen nakomt. Wisselen van organisatie is mogelijk via een warme overdracht. SunZ ontvangt hierover altijd bericht.  

Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met SunZ.

Als uw cliënt tijdelijk geen of weinig geld heeft om eten te kopen.

Soms komen mensen in een situatie waarin ze tijdelijk geen of weinig geld hebben voor de eerste levensbehoeften. Bijvoorbeeld als een uitkering op zich laat wachten, omdat de instantie de uitkering eerst in het systeem moet verwerken. Voor deze noodsituaties heeft de gemeente Zoetermeer supermarktbonnen ter beschikking gesteld.

Aanvragen van supermarktbonnen kan alleen:

 • door een door SunZ erkende instantie, hulpverlenende instantie of hulpverlener,
 • als naar het oordeel van de hulpverlener urgente bijstand nodig is, dus als de cliënt niet te eten heeft, of als de omstandigheden schrijnend zijn en de aanvraag goed onderbouwd is.
 • met het

Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met SunZ.