aug
23

Kosten mbo-opleiding

Kosten mbo-opleiding

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun ouders komen voor allerlei opleidingskosten te staan. Niet alleen schoolkosten, zoals het aanschaffen van schoolboeken, maar ook wettelijke kosten, zoals lesgeld.

Schoolkosten

Mbo-scholen zijn verantwoordelijk voor de basisuitrusting en benodigde leermiddelen voor hun studenten. Mbo-scholen stellen middelen ter beschikking die nodig zijn om het onderwijs te volgen, examens te doen en zo het diploma te behalen. Daaronder vallen:

 • een basisuitrusting, zoals computers, kopieerapparaten en gereedschap;
 • bijzondere leermiddelen, zoals koksmessen en kappersscharen.

Studenten mogen nog steeds hun eigen bijzondere leermiddelen aanschaffen. Studenten die dat niet willen, krijgen hulp van de school. Studenten moeten altijd zelf zorgen voor leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden, zoals boeken, readers, schriften en mappen.

De precieze afspraken over schoolkosten staan in het servicedocument schoolkosten.

Vrijwillige bijdrage

De school mag voor extra diensten en activiteiten zoals excursies een vrijwillige bijdrage vragen. Studenten en ouders bepalen zelf of zij willen betalen om van deze diensten of activiteiten gebruik te maken. Ze zijn niet nodig om de opleiding te kunnen volgen of het diploma te behalen.

Lesgeld en reiskostenvergoeding mbo-studenten jonger dan 18 jaar

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Minderjarige voltijd mbo’ers kunnen met een studentenreisproduct vrij reizen of met korting reizen tussen opleiding, stage, ouderlijk huis en kamer. Zij kunnen bij DUO een studentenreisproduct aanvragen.

Lesgeld mbo-studenten 18 jaar of ouder

Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld. Mbo-studenten van 18 jaar of ouder betalen cursusgeld als zij een deeltijdopleiding of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. De hoogte van het cursusgeld wordt elk jaar vastgesteld. Het bedrag hangt af van de opleiding die de student volgt.

Studiefinanciering en reiskostenvergoeding mbo-studenten

Voltijd mbo-studenten van 18 jaar of ouder krijgen studiefinanciering en een studentenreisproduct. Voor studenten aan een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 is de studiefinanciering een gift. Voor niveau 3 en 4 geldt dat de studiefinanciering een prestatiebeurs is. Studenten op niveau 3 of 4 die de opleiding niet afronden, moeten de studiefinanciering terugbetalen. De hoogte van de studiefinanciering hangt af van de thuissituatie. DUO stelt elk jaar de hoogte van de studiefinanciering vast.

Mbo-studentenfonds

Het mbo-studentenfonds moet ervoor zorgen dat mbo-studenten kunnen blijven studeren als ze studievertraging oplopen en hun studiefinanciering stopt. Studenten kunnen dan via hun school geld aanvragen uit het mbo-studentenfonds. Voorwaarde is dat ze met een geldige reden vertraging hebben opgelopen. Bijvoorbeeld wegens ziekte, een beperking of zwangerschap.

Ook voorkomt het fonds dat mbo-studenten onder de 18 jaar wegens geldgebrek geen lesmiddelen kunnen kopen. Zoals boeken, een laptop of werkkleding. Studenten uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen via het fonds deze spullen te leen krijgen of hiervoor een vergoeding ontvangen.

En de overheid wil studenten stimuleren om bestuurservaring op te doen in de studentenraad of medezeggenschap. Studenten die hier lid van zijn, hebben minder tijd voor een bijbaan. Met de vergoeding uit het fonds wil de overheid studenten motiveren om hier toch voor te kiezen. 

Meer informatie vindt u op de pagina Wanneer heb ik recht op geld uit het mbo-studentenfonds.

aug
23

Wat zijn de kosten voor mijn kind in het voortgezet onderwijs?

Wat zijn de kosten voor mijn kind in het voortgezet onderwijs?

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor uw kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt uw kind van school. Sommige lesmaterialen moet wel u zelf betalen. De school kan ook een ouderbijdrage vragen. Elke leerling op de middelbare school kost de overheid ongeveer € 7.300 per jaar.

Schoolboeken voortgezet onderwijs

Scholen stellen de meeste schoolboeken en lesmateriaal gratis beschikbaar aan hun leerlingen. Ze informeren ouders welke boeken en lesmaterialen zij zelf moeten aanschaffen. Bijvoorbeeld een atlas en woordenboeken.

Aangepaste schoolboeken

Scholen stellen ook gratis aangepaste schoolboeken beschikbaar:

 • gesproken boeken;
 • brailleboeken;
 • vergrotingen.

Deze boeken zijn er speciaal voor leerlingen met een beperking. Bijvoorbeeld voor blinde of slechtziende leerlingen. Of voor leerlingen met dyslexie. Meer informatie over aangepaste schoolboeken is te vinden op de website van de stichting Dedicon.

Schoolkosten voortgezet onderwijs

Schoolkosten zijn kosten die ouders moeten betalen. Bijvoorbeeld kosten voor:

 • gymkleding;
 • een atlas;
 • woordenboeken;
 • een rekenmachine.

Vrijwillige ouderbijdrage voortgezet onderwijs

De school kan ook om een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor:

 • schoolkampen;
 • excursies;
 • culturele activiteiten.

De ouders in de medezeggenschapsraad moeten instemmen met de hoogte van de bijdrage. Ook moeten zij het eens zijn met de doelen waaraan de school het geld van de ouderbijdragen besteedt. In de schoolgids moet staan waarvoor de ouderbijdrage is bestemd. 

Uw kind kan aan alle extra activiteiten van de klas meedoen, ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt.

Kosten schoolvervoer

Voor kinderen met een beperking is soms een tegemoetkoming in de kosten voor het schoolvervoer mogelijk. De school of de gemeente kan hier meer informatie over geven.

Lesgeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder

In de volgende gevallen betalen leerlingen lesgeld:

Bezit van laptop of tablet niet verplicht voor ouders

Scholen mogen niet van ouders eisen dat zij een laptop of tablet kopen voor hun kind. Ouders mogen omgekeerd ook niet eisen dat de school tablets en laptops heeft.

Vervangt een school (een groot deel van de) schoolboeken door digitaal lesmateriaal? Dan moet de school voor dit materiaal zorgen. De school mag hiervoor een vrijwillige bijdrage van de ouders vragen. Ouders zijn niet verplicht deze bijdrage te betalen als zij dit niet willen of kunnen. De school moet dan voor ander passend lesmateriaal zorgen.

Meer over schoolkosten

sep
30

Stichting Urgente Noden Zoetermeer breidt mogelijkheden Sociaal Leenfonds uit

SunZ verhoogt het maximaal te lenen bedrag van het Sociaal Leenfonds. Vanaf heden kunnen hulpverleners een sociale lening tot 4.000 euro voor hun cliënten aanvragen.

 

Het Sociaal Leenfonds is in het leven geroepen om mensen te helpen die moeilijk rondkomen. Mensen die door tegenslagen en pech in de schulden zijn beland en daardoor onredelijk hoge rente of incassokosten betalen. Om te voorkomen dat deze Zoetermeerders uit huis worden gezet of op andere wijze in problemen raken, kunnen hulpverleners een renteloze lening aanvragen.

Voorheen was het maximale leenbedrag 2.500 euro, waarmee al tientallen gezinnen zijn geholpen. Dankzij een bijdrage van Fonds 1818 kan nu tot 4.000 euro worden geleend. Uiteraard wordt er gekeken naar de omstandigheden van de aanvrager en de aanwezigheid van voldoende afloscapaciteit. In 2019 onderzoekt SunZ proefondervindelijk of deze verhoging bijdraagt aan het helpen van meer mensen in financiële nood.

 

De Sociale Lening is tot nu toe voornamelijk aangevraagd voor mensen die rond of onder het bestaansminimum leven. Terwijl er in veel meer situaties een Sociale Lening kan worden verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandig ondernemers die door problemen met hun onderneming in financiële nood zijn geraakt. Of aan net afgestudeerden die door het wegvallen van studiefinanciering een paar maanden achterlopen met de huur.

Ook voor hen kan SunZ mogelijk een uitkomst bieden en zware schulden voorkomen.

 

“Ook al hebben we het er liever niet over, financiële problemen kan tegenwoordig ons allemaal overkomen. Iedereen kent wel iemand die moeilijk rond kan komen” Daarom is het belangrijk dat zij een zetje in de juiste richting krijgen van iemand die dichtbij hen staat. Doorbreek het taboe rondom schulden, ga het gesprek aan en ga samen opzoek naar hulp die goed voelt.”

SunZ benadrukt dat een aanvraag altijd door een hulpverlener moet worden ingediend en roept hen op gebruik te maken van de mogelijkheden die SunZ biedt.

 

Een eerste stap is te kijken op www.zoetermeerwijzer.nl. Hier vindt u allerhande tips om goed om te gaan met geld en de contactgegevens van organisaties die hierbij kunnen helpen. Denkt u dat een bijdrage van SunZ uitkomst kan bieden? Op www.sunzoetermeer.nl vindt u uitgebreide informatie over de mogelijkheden en kunt u online een aanvraag indienen. Twijfelt u nog? Neem dan contact op met ons op, we denken graag met u mee! Telefoon: 079-7502244 e-mail: info@sunzoetermeer.nl

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reza Zoogh, bureaucoördinator van SunZ. Telefoon: 079-7502244 e-mail: info@sunzoetermeer.nl

 

SunZ voorzitter Ben Wigman staat ook altijd open voor een verdiepend gesprek/ interview over het goede werk van de stichting. U kunt Ben hiervoor benaderen via: +31 6 53205837 of bwmwigman@ziggo.nl .

jul
02

Nieuwe website

SUN Zoetermeer heeft sinds vandaag een nieuwe website! Sinds vandaag maken wij gebruik van een digitaal aanvraagformulier. Dit is de nieuwe manier van het indienen van een aanvraag, de oude formulieren komen hiermee te vervallen. Het indienen van een aanvraag en het afhandelen ervan is hiermee eenvoudiger geworden.