Sociaal Leenfonds Zoetermeer

Renewable Energy

Het Sociaal Leenfonds is een initiatief van diverse maatschappelijke organisaties en de Gemeente Zoetermeer. Het Sociaal Leenfonds wil mensen uit Zoetermeer helpen die een schuld tot € 2500 hebben. Door deze mensen in een vroegtijdig stadium te helpen met een renteloze lening kunnen grotere schulden worden voorkomen.

"Belangrijk is de steun van de diverse maatschappelijke organisaties. Pas als twee organisaties vinden dat mensen gebaat zijn bij de hulp van het Sociaal Leenfonds wordt hiertoe overgegaan. De maatschappelijke organisaties hebben korte lijnen en weten goed wat er bij een gezin speelt”. Hoeveel mensen er geholpen kunnen worden, is onbekend. “We gaan dat met deze pilot ondervinden. Voor zover wij weten is er geen enkele gemeente in Nederland die een dergelijk project heeft. Dus we zijn hier redelijk uniek in.” Aldus wethouder Taco Kuiper over de pilot en tevens aangeeft trots te zijn op het project.

De middelen voor het fonds komen uit het armoedebeleid van de Gemeente Zoetermeer. Het beheer van het Sociaal Leenfonds is ondergebracht bij de Stichting Urgente Noden Zoetermeer Contact via e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoe werkt het

Maatschappelijke organisaties zoals Schuldhulpmaatje, Humanitas, MIM, Kwadraad, Palet Welzijn, JIP Zoetermeer en MEE hebben aangegeven dat een kleine lening bij een beperkt aantal van hun cliënten kan voorkomen dat er problematische schulden ontstaan.

De Gemeente heeft daarop het initiatief genomen voor het opzetten van een Sociaal Leenfonds en heeft daarvoor gelden vrijgemaakt. De maatschappelijke organisaties kunnen, door de korte lijnen met de doelgroep en met elkaar, het Sociaal Leenfonds zelf dragen. Deze organisaties zijn dan ook degenen die een aanvraag van hun cliënten kunnen ondersteunen.

Stichting Urgente Noden Zoetermeer beheert het leenfonds. In de uitvoering wordt SunZ bij gestaan door enkele Zoetermeerse maatschappelijke organisaties. In deze samenwerking ligt de inhoudelijke beoordeling van aanvragen bij professionele vrijwilligers die snel en goed zien waar hulp loont bij het voorkomen van problematische schulden.

De gekozen aanpak is een laagdrempelige voorziening die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de betrokken organisaties en hun cliënten. Maar er wordt wel een aantal voorwaarden aan de aanvrager gesteld om ervoor te zorgen dat het geld goed terechtkomt en dat de aanvrager ook zijn verplichtingen nakomt. Daartoe begeleiden de maatschappelijke organisaties de aanvragers voor en na de aanvraag bij het Sociaal Leenfonds. Deze begeleiding is een wezenlijk onderdeel van de lening om te voorkomen dat mensen nog verder in de schulden raken.

Maximaal kunnen aanvragers tussen de €1.750 voor een alleenstaande en tot € 2.500 voor een gezin, lenen. Dit zijn bedragen die realistisch zijn voor een aflossing naar draagkracht. Heeft een aanvrager meer geld nodig dan is er sprake van een problematische schuld en volgt doorverwijzing naar de gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Voorwaarden

Het sociaal leenfonds is er alleen voor inwoners van de Gemeente Zoetermeer.

Aanvrager

Een aanvrager kan alleen een aanvraag indienen bij SunZ als deze ondersteund wordt door een maatschappelijke organisatie. De aanvrager dient naast het aanvraagformulier tevens een ondertekend incassoformulier in. SunZ zal, na toekenning van de lening, de overeengekomen aflossingen maandelijks via een automatische incasso innen. Ook de door de aanvrager te betalen nota(‘s) waarvoor de lening wordt aangevraagd moet(en) worden bijgesloten.

Begeleidende maatschappelijke organisatie

De begeleidende maatschappelijk organisatie stelt een sociale rapportage op en verklaart de cliënt (indien nodig) te zullen ondersteunen tijdens de looptijd van de lening. Vervanging van de ondersteunende organisatie is mogelijk via een warme overdracht. Bij verandering van de ondersteunende maatschappelijke organisatie wordt SunZ te allen tijde in kennis gesteld. Bij problemen rondom de aflossingen zal de ondersteunende organisatie in contact treden met de cliënt om hem/haar (opnieuw) te begeleiden bij het voldoen van zijn/haar betalingsverplichtingen.

De maatschappelijke organisatie heeft duidelijk inzicht in de administratie/stukken van aanvrager en vergewist zich ervan dat alle lopende verplichtingen worden nagekomen. In dit kader ziet zij de bankafschriften in van ALLE bankrekeningen over de periode van 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag. Bij de beoordeling van de aanvraag kan SunZ vragen de bankafschriften alsnog te overleggen.

Aflossingstermijn

De termijn waarbinnen een lening moet zijn afgelost kan maximaal 36 maanden bedragen. De aflossingscapaciteit van de aanvrager is bepalend voor de vaststelling van de uiteindelijke looptijd. De coördinatoren van Humanitas Thuisadministratie en de Stichting Schuldhulpmaatje beoordelen mede elke aanvraag om een lening. Zij hebben een zwaarwegende stem in de uiteindelijk vast te stellen aflossingstermijn.

Kredietovereenkomst

Na akkoord bevinden van de lening wordt er een kredietovereenkomst opgemaakt. Na ondertekening door de aanvrager is de lening beschikbaar voor het voldoen van de openstaande nota(’s). SunZ betaalt de openstaande nota’(‘s)

Aanvragen

Een aanvraag om een lening moet aan de links op deze site genoemde voorwaarden voldoen. Aangeraden wordt deze informatie door te nemen omdat een complete aanvraag de behandeltijd aanzienlijk verkort.

Een aanvraag dient tenminste te bestaan uit de volgende stukken:

1) het aanvraagformulier,
2) het ondertekende kredietovereenkomst,
3) de sociale rapportage,
4) de kopie(en) van de betalen nota('s)

Door ondertekening van de aanvraag verklaren de aanvrager(s) en de begeleidende instantie in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dat zij Stichting Urgente Noden Zoetermeer machtigen, indien en zover relevant voor de behandeling van de aanvraag, aan derden gegevens te vragen en/of te verstrekken en de aanvraag zo nodig in zijn geheel aan één of meer maatschappelijk partners voor te leggen.

Om de aanvraag te kunnen openen heeft u Adobe reader nodig.

U kunt hier het aanvraagformulier downloaden.

Contact opnemen

Stichting Urgente Noden Zoetermeer
Croesinckplein 24-26
2722EA Zoetermeer

Telefoon:
079-7502244
06-22350303

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacyreglement

Doneren

Kan ik als bedrijf of particulier ook een gift overmaken?

Uiteraard, graag zelfs. U kunt een bedrag overmaken op

IBAN rekening: NL12 INGB 0006 4787 25 op naam van Stichting Urgente Noden Zoetermeer o.v.v. gift.

Ook kunt u uw gift voor een speciale doelgroep/situatie labelen en aangeven hoe u wilt dat uw gift besteed wordt. Met inachtneming van de privacywetgeving krijgt u dan te horen hoe uw gift besteed is.

U kunt ook SUNZ gedenken in een legaat in uw testament. Legaten zijn vrijgesteld van hoge successierechten. Neemt u hiervoor contact op met een notaris.