Noodfonds

Het begint vaak bij u als dienstverlener. U zoekt directe hulp voor mensen in financiële nood. Want gezinnen, maar ook alleenstaanden en diverse andere doelgroepen, belanden steeds vaker financieel tussen wal en schip.

Vaak blijken er geen regelingen te zijn of is er niet tijdig een positief besluit. Nu al doen dienstverleners in meer dan 20 gemeenten een beroep op een noodhulpbureau. Daarin werken lokale overheid, donateurs, waaronder fondsen, kerken en maatschappelijke organisaties samen. Helaas is dit ook in Zoetermeer nodig, omdat steeds minder mensen een beroep kunnen doen op voorheen reguliere voorzieningen zoals de bijzondere bijstand en de ziektekostenverzekering. Hiertoe is het Noodfonds in het leven geroepen. Wij vragen niets, wij helpen graag als SunZ waar we kunnen. Ook in uw omgeving komt het voor, dat er mensen zijn die, ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij en vaak buiten hun schuld, in een uitzichtloze situatie zijn geraakt.

Voor wie

SunZ is er voor alle personen die in Zoetermeer verblijven en die door omstandigheden in een bijzondere noodsituatie zijn geraakt.

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar:

1. personen met een minimum inkomen en/of personen die, bijvoorbeeld als gevolg van beslag op inkomen, al gedurende langere tijd op minimumniveau leven;
2. kwetsbare groepen, ouderen, zieken en kinderen in een achterstandsituatie

Wat kan aangevraagd worden?

In principe staat SunZ open voor alle aanvragen waarvan een professionele hulp- of dienstverlener overtuigd is, dat het om een noodzakelijke of zéér wenselijke bijdrage gaat. In eerste instantie wordt bij alle aanvragen bekeken of er een beroep is of kan worden gedaan op voorliggende voorzieningen zoals de (Bijzondere) Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning etc. Voor meer informatie, kijk op www.zoetermeerwijzer.nl.

Er kan een gift van maximaal 1.500 euro worden aangevraagd. Bij aanvragen aangaande schulden wordt eerst bezien in hoeverre een oplossing via de schuldhulpverlenining bereikt kan worden. Alleen instanties kunnen een aanvraag indienen

Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door een door SunZ erkende instantie, hulpverlenende instantie of hulpverlener. Het gaat hierbij om aanvragen, waarbij naar het oordeel van de hulpverlener, urgente bijstand nodig is. De aanvraag wordt ingediend met behulp van het digitale aanvraagformulier onderaan deze pagina. Bij zeer urgente zaken is dit binnen 24 uur mogelijk.

Voorwaarden

Teneinde de aanvraag/hulpvraag zo snel en doelmatig mogelijk te verwerken, graag uw aandacht voor de volgende punten en criteria:

• Er moet hulpverlening voor de cliënt zijn ingezet. Aanvragen kunnen alleen door die hulpverleners worden ingediend.
• Er moet sprake zijn van urgentie.
• Er moet door de gift een beter perspectief zijn op verbetering van de situatie van de cliënt.
• Er worden geen giften achteraf verstrekt.
• SunZ hanteert een maximum bedrag van €1500. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken.
• Een bijdrage van SunZ is altijd per cliënt éénmalig.
• Verder worden er geen bijdragen verstrekt in de kosten van familiebezoek, adoptie, studie in het buitenland, studie aan niet erkende onderwijsinstellingen, dan wel alternatieve medische behandelingen e.d.
• Een bijdrage van SunZ wordt altijd in principe aan de hulpverlenende organisatie overgemaakt welke de aanvraag doet, Daarnaast kan SunZ direct rekeningen en facturen betalen als daar reden toe is.
• De aanvraag dient altijd te worden ondertekend door de cliënt en de hulpverlener.
• Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van een sociale rapportage. Deze rapportage moet weergegeven worden op briefpapier van de hulpverlenende organisatie. De rapportage moet de volgende elementen bevatten:
• Een korte schets van de sociale omstandigheden van de belanghebbende;
• Een omschrijving van de probleemsituatie en hoe deze is ontstaan;
• Wat is er door de hulpverlener(s) en de belanghebbende(n) gedaan om (een deel van) de problemen te voorkomen of op te lossen (b.v. beroep op wettelijke regelingen);
• Welke problemen resteren en wat zijn de gevolgen indien er geen oplossing is gevonden;
• De concrete vraagstelling aan de SunZ uitgedrukt in geld en/of goederen. Bij de aanvraag dienen altijd relevante bewijsstukken te worden meegezonden.

Aanvragen:

Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door een door Sun Zoetermeer erkende instantie, hulpverlenende instantie of hulpverlener. Het gaat hierbij om aanvragen, waarbij naar het oordeel van de hulpverlener, urgente bijstand nodig is. De aanvraag wordt ingediend met behulp van een aanvraagformulier.

Dit formulier kunt u hier downloaden of telefonisch aanvragen bij het bureau. Getracht wordt om binnen een werkweek een beslissing te nemen. Bij zeer urgente zaken is dit binnen 24 uur mogelijk.

Leest u eerst a.u.b. de criteria voordat u een aanvraag indient.

Om de aanvraag te kunnen openen heeft u Adobe reader nodig.

Download hier het aanvraagformulier

Contact opnemen

Stichting Urgente Noden Zoetermeer
Croesinckplein 24-26
2722EA Zoetermeer

Telefoon:
079-7502244
06-22350303

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacyreglement

Doneren

Kan ik als bedrijf of particulier ook een gift overmaken?

Uiteraard, graag zelfs. U kunt een bedrag overmaken op

IBAN rekening: NL12 INGB 0006 4787 25 op naam van Stichting Urgente Noden Zoetermeer o.v.v. gift.

Ook kunt u uw gift voor een speciale doelgroep/situatie labelen en aangeven hoe u wilt dat uw gift besteed wordt. Met inachtneming van de privacywetgeving krijgt u dan te horen hoe uw gift besteed is.

U kunt ook SUNZ gedenken in een legaat in uw testament. Legaten zijn vrijgesteld van hoge successierechten. Neemt u hiervoor contact op met een notaris.